Thực tiễn Đạo Đức doanh nghiệp mang đến cho các bên liên quan


Nhân viên

Coi trọng nhân viên


Bảo vệ nhân viên thông qua các chế độ và tiêu chuẩn đạo đức doanh nghiệp
Chia sẻ lợi nhuận (profit share)
Thúc đẩy tương tác và chia sẻ thông tin nhanh chóng
Nâng cao chất lượng đời sống của nhân viên
Cải thiện chế độ/phúc lợi thông qua phản ánh ý kiến của nhân viên


Khách hàng

Hài lòng khách hàng


Cung cấp sản phẩm chất lượng với giả cả hợp lý
Quản lý vệ sinh và chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn tốt nhất
Tăng cường sự hài lòng của Khách hàng thông qua dự án Bao bì thành thật
Phản ánh ý kiến của Khách hàng và phản ánh đề xuất trong chính sách sản phẩm


Đối tác

Phát triển song phương


Tăng cường chính sách/ hoạt động thông qua tổ chức phát triển song phương
Mở rộng hỗ trợ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm
Rút ngắn ngày thanh toán (áp dụng thanh toán tiền mặt)
Hợp tác cùng có lợi và mở rộng chia sẻ hiệu suất
Lựa chọn công ty đối tác và giao dịch minh bạch, công bằng


Xã hội

Có trách nhiệm với xã hội


Hoạt động cống hiến xã hội: tiến hành các hoạt động xã hội với sự tham gia của nhân viên, lớp học vui, v.v.
Kinh doanh thân thiện môi trường: thiết lập và tiến hành chính sách thân thiện môi trường trong toàn bộ quá trình phát triển, sản xuất, kinh doanh, thải bỏ.
Tuân thủ pháp luật: tiến hành hoạt động dự phòng trước (wpm) nhằm quản lý rủi ro pháp luật - đạo đức