Quan hệ hợp tác

Quan hệ hợp tác mới – Giới thiệu công ty và nội dung đề xuất

Các đề xuất đã đăng ký sẽ được phản hồi trong vòng 2 tuần sau khi người phụ trách xem xét. Đăng ký và thắc mắc liên quan đến phản hồi

(+84-28-35-123-123)

(Chúng tôi chấp nhận các file .doc, .docx, .pdf lên đến 10MB)