Định hướng đạo đức của Tập đoàn Orion

Định hướng Đạo Đức Doanh Nghiệp của Tập đoàn Orion là phát triển lâu dài bằng cách đóng góp cho tất cả các bên liên quan thông qua các hoạt động kinh doanh dựa trên sự tuân thủ và đạo đức.