Các mục xúc tiến chính Đạo Đức Doanh Nghiệp của Tập đoàn Orion

1


Tổ chức chuyên trách

Orion tiến hành các hoạt động đóng góp cho tất cả các bên liên quan trong và ngoài Công ty qua một tổ chức chuyên trách (Phòng CSR) nhằm xây dựng văn hóa, xúc tiến thay đổi cách thức làm việc và thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

2


Thiết lập Quy tắc đạo đức và hướng dẫn thực hiện

Orion thiết lập Quy tắc đạo đức của Tập đoàn và hướng dẫn thực hiện nó, hàm chứa hướng thực hiện với từng bên liên quan cũng như định hướng ĐĐDN mà Orion mong muốn. Dựa vào đó, Orion không ngừng nỗ lực thực hiện các hoạt động ĐĐDN mang tính thực tiễn kết nối giữa Nhân viên và công việc

3


Thiết lập hệ thống ĐĐDN toàn cầu

Thông qua thiết lập tiêu chuẩn vận hành toàn cầu, Orion đang theo đuổi các hoạt động nhằm xây dựng văn hóa đạo đức với tất các các công ty con. Thường xuyên vận hành các chế độ đánh giá ĐĐDN nhằm đánh giá năng lực thực hiện ĐĐDN của Nhân viên và Đo lường mức độ thi hành ĐĐDN của từng công ty con; thực hiện các cuộc khảo sát Độ hài lòng của Nhân viên và Đối tác nhằm thu thập ý kiến và sự hài lòng của các bên liên quan.

4


Vận hành chế độ và hệ thống ĐĐDN

Ngoài việc toàn thể Nhân viên có thể tự tham gia ĐĐDN quản lý trực tiếp trên Hệ thống tham gia hoạt động CSR, Orion còn có Hệ thống báo cáo sự cố tai nạn nhằm quản lý, ngăn ngừa và ứng phó với các tình huống sự cố tai nạn tại các công ty con Thêm vào đó là Hệ thống trình báo nội bộ ẩn danh về các hành vi phi đạo đức trong nội bộ Công ty, Chế độ tự trình báo nhằm thiết lập mối quan hệ minh bạch và công bằng với các bên liên quan

5


Hoạt động tuyên truyền ĐĐDN

Từ sau khi đưa ĐĐDN vào, Orion vẫn thường xuyên tiến hành các buổi đào tạo về ĐĐDN và các chủ để hoạt động của ĐĐDN nhằm truyền bá ĐĐDN đến tất cả mọi người. Ngoài ra, Orion tuyển chọn các cá nhân ưu tú để làm cầu nối với tất cả Nhân viên tại Nhà máy, Chi nhánh hay Center thông qua nhóm Leader ĐĐDN, nâng cao sự nhận thức về ĐĐDN với toàn thể Nhân viên Orion